PRÁVA A ICH UPLATNENIE

Teraz sa nachádzate: Úvod | OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV | PRÁVA A ICH UPLATNENIE

ČLÁNOK I. - VŠEOBECNE K UPLATŇOVANIU PRÁV

1. KANÁLY K UPLATNENIU PRÁV

Práva sa uplatňujú za nižšie uvedených podmienok uplatňujú:

prostredníctvom adresy info@magniflex.cz;
prostredníctvom písomného podania na adresu CFH Group, a.s., Voděradská 1853, 251 01 Říčany;
osobne na adrese: CFH Group, a.s., Voděradská 1853, 251 01 Říčany;
telefonicky na tel. čísle +420 323 605 894.

2. IDENTIFIKÁCIA A BEZPEČNÁ KOMUNIKÁCIA

Uplatnením práv nesmie dôjsť k ujme práva a slobody tretích osôb. Z tohto dôvodu má Správca právo a povinnosť v nevyhnutných prípadoch žiadateľa o uplatnenie práv identifikovať. Z uvedených dôvodov musí Správca voliť bezpečnú a spoľahlivú komunikáciu. Za spoľahlivú komunikáciu, pri ktorej nie je potrebné ďalej overovať totožnosť adresáta, sa vždy považuje komunikácia prostredníctvom správy el. pošty, ktorá je zabezpečená overeným elektronickým podpisom, komunikácia prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, keď je písomnosť podpísaná a podpis jednajúceho bol úradne overený alebo je odpoveď zasielaná do vlastných rúk.

3. ÚSTNE UPLATNENIE PRÁV

Výnimočne, ak si to vyžiada oprávnený, je možné poskytnúť informácie, príp. umožniť uplatnenie práv ústne. O ústnom poskytnutí informácie, príp. o ústnom uplatnení práv zo strany oprávneného sa zaobstará písomný záznam. Podmienkou ústneho uplatnenia práv, ak nie je dotyčný osobne známy, je overenie jeho totožnosti prostredníctvom občianskeho preukazu, cestovného pasu, vodičského preukazu alebo iného dokladu, z ktorého je možné poznať, že práva uplatňuje osoba, ktorej náleží.

4. ŽIADOSŤ V EL. FORME

Ak je žiadosť podaná, resp. ak sú práva uplatnené prostredníctvom elektronického podania, odpoveď sa taktiež vypraví v elektronickej forme, ak nepožiadal dotyčný o iný spôsob.

5. NÁKLADY

Informácie poskytované subjektom údajov, poskytovanie kópií subjektom údajov, všetky oznámenia a všetky úkony súvisiace s uplatnením práv subjekt údajov sa činí bezplatne.

6. ODMIETNUTIE A POPLATOK

Ak je žiadosť (uplatnenie práva) subjektu údajov zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že sa jedná o totožnú alebo v prevažnej časti totožnú žiadosť alebo o žiadosť neprimerane rozsiahlu, ktorú nie je možné vybaviť v zákonnej lehote,

podmieni sa vybavenie žiadosti zložením zálohy na úhradu administratívnych nákladov spojených s poskytnutím požadovanej informácie alebo s oznámením alebo s učinením požadovaných úkonov – zálohu môže žiadať až do výšky predpokladaných nákladov s tím, že informácie, oznámenia atp. sa subjektu údajov poskytne až po úplnej náhrade vynaložených nákladov, alebo
sa žiadosti nevyhovie, resp. uplatnenie práva sa písomne s odôvodnením odmietne.

7. LEHOTA NA VYBAVENIE

Žiadosti subjektu údajov a odpovede na uplatnenie práv subjektu údajov sa vybavujú neodkladne. Odpoveď, obsahujúca požadované informácie, príp. popisujúce vykonané opatrenia v nadväznosti na žiadosť subjektu údajov, atď., musí byť subjektu údajov doručená najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak nie je z vážnych dôvodov možné v stanovenej lehote vec vybaviť, najneskôr do konca tejto lehoty sa subjekt údajov písomne alebo správou el. pošty vyrozumie o tom, že lehota dodržaná nebude a o dôvodoch, ktoré sú príčinou, a oznámi sa lehota, v ktorej bude vec vybavená; lehota nesmie byť predĺžená viac ako o 60 dní.

ČLÁNOK II. - PRÁVO NA PRÍSTUP A KÓPIU

1. Ak o to požiada subjekt údajov, poskytne sa mu potvrdenie o tom, či dochádza, alebo nedochádza k spracovaniu jeho osobných údajov.

2. Ak sú osobné údaje subjektu údajov spracovávané, poskytne sa subjektu údajov informácia o:

účeloch spracovania a o právnom základe/titule pre spracovanie osobných údajov, vrátane odkazu na ustanovení právneho predpisu, a o rozsahu a dôsledkoch spracovania;
prípadnom príjemcovi alebo kategórii príjemcov osobných údajov;
prenos osobných údajov do tretích krajín, ak sa má realizovať, vrátane informácií o vhodných zárukách pre bezpečnosť prenášaných dát do tretej krajiny;
dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené, a ak nie je možné takú dobu určiť, o kritériách pre stanovenie doby uloženia;
práve požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa subjektu údajov, o práve požadovať ich opravu alebo výmaz, o práve požadovať obmedzenie spracovania, o práve vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov a o podmienkach vzniku jednotlivých práv a spôsobom ich uplatnenia – subjektu údajov sa poskytne vždy len informácia o tých právach, ktorých uplatnenie prichádza v súvislosti s predmetným spracovaním osobných údajov v úvahu;
práve na prenositeľnosť údajov, o podmienkach jeho vzniku a o podmienkach jeho uplatnenia – ak prichádza uplatnenie tohto práva s ohľadom na charakter spracovania osobných údajov v úvahu;
skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, a o právach subjektu údajov spojených s automatizovaným rozhodovaním;
zdroji osobných údajov, a prípadne o tom, že osobné údaje pochádzajú z verejne dostupných zdrojov;
práve podať sťažnosť na dozornom úradr (Úradu pre ochranu osobných údajov);
skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vo forme profilovaniu a o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracovania pre subjekt údajov, ak je realizované.

3. Subjektu údajov náleží právo žiadať si kópiu spracovávaných osobných údajov. Prvé poskytnutie kópie je zdarma. Ďalšie kópie sa spoplatnia. ČLÁNOK I. odst. 6 platí i tu.

4. Pokiaľ by poskytnutím kópie mohlo dôjsť k poškodeniu práv a slobôd tretích osôb (napr. kópia obsahuje osobné údaje tretích osôb, vo vzťahu k ich sprístupneniu nesvedčí subjektu údajov, ktorý si kópiu žiada, žiadny právny dôvod), kópia sa zodpovedajúcim spôsobom anonymizuje. Ak nie je anonymizácia možná, alebo ak by sa stratila požadovaná informácia vyhotovením zodpovedajúcej anonymizácie výpovednú hodnotu, kópia sa neposkytne.

ČLÁNOK III. - PRÁVO NA OPRAVU

1. Subjektu údajov náleží právo na opravu spracovávaných osobných údajov, ak sú spracovávané osobné údaje nepresné z hľadiska účelu spracovania alebo ak sú z hľadiska účelu spracovania osobných údajov neúplné. Subjekt údajov môže požadovať opravu (vrátane doplnenia) spracovávaných osobných údajov alebo ich doplnení.

2. Ak si subjekt údajov uplatní právo na opravu spracovávaných osobných údajov, vykoná Správca neodkladne kontrolu spracovania osobných údajov, voči ktorému je právo na opravu uplatňované.

3. Ak dôjde Správca k záveru, že je námietka, hoci len čiastočne, odôvodnená, zaistí neodkladne zjednanie nápravy, tj. opravu spracovávaných osobných údajov alebo ich doplnenie.

4. O výsledku vyšetrovania a vykonaných opatreniach sa subjekt údajov vyrozumie písomne alebo správou el. pošty.

ČLÁNOK IV. - PRÁVO NA VÝMAZ

1. Subjektu údajov náleží voči správcovi osobných údajov právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, len:

ak nie sú osobné údaje potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
subjekt údajov odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov a ak nie je tu iný právny podklad (titul) pre spracovanie osobných údajov;
subjekt údajov vzniesol relevantnú námietku voči spracovaniu osobných údajov;
osobné údaje boli spracovávané protiprávne, najmú bez právneho podkladu (titulu) pre spracovanie osobných údajov;
vymazanie osobných údajov si žiada splnenie právnej povinnosti, ako

plynie z právneho predpise či z rozhodnutia vydaného na základe právneho predpisu;

osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 odst. 1 všeobecného nariadenia.

2. Výmazom osobných údajov sa rozumie fyzické zničenie nosiča osobných údajov (napr. zničenie listín), alebo ich vymazanie (z multimediálnych nosičov) či iné trvalé vylúčenie z ďalšieho spracovania osobných údajov.

3. Ak si subjekt údajov uplatní právo na výmaz, preskúma Správca žiadosť subjektu údajov. V prípade, že je žiadosť subjektu údajov, čo i len čiastočne, oprávnená, uskutočni sa výmaz v nevyhnutnom rozsahu.  ČLÁNOK I. odst. 7 tejto časti platí i tu.

4. Do doby vybavenia žiadosti subjektu údajov sa osobné údaje, voči ktorým bolo uplatnené právo na výmaz, označí.

5. Osobné údaje nemôžu byť vymazané, pokiaľ je ich spracovávanie zbytočné:

pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie;
pre splnenie právnej povinnosti plynúcej z právnych predpisov;
z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia (čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 všeobecného nariadenia);
pre účely archivácie vo verejnom záujme, pre účely vedeckého či historického výskumu či pre štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že by výmaz znemožnil alebo vážne ohrozil splnenie cieľov uvedeného spracovania;
určenie, uplatnenie a výkon práv Správcu.

ČLÁNOK V. - PRÁVO NA OBMEdZENie sPRACOVaNia

1. Ak si subjekt údajov uplatní právo na obmedzenie spracovania voči konkrétnemu spracovaniu osobných údajov, Správca neodkladne posúdi relevanciu žiadosti subjektu údajov, primárne z hľadiska naplnenia podmienok pre uplatnenie práva na obmedzenie spracovania, pričom pri posudzovaní žiadosti vychádza ako z obsahu žiadosti, tak z ďalších okolností a skutočností týkajúcich sa predmetného spracovania osobných údajov.

2. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov subjektu údajov náleží v týchto prípadoch:

subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov;
spracovanie je protiprávne a subjekt údajov odmieta výmaz osobných údajov a žiada miesto toho o obmedzenie ich použitia;
Správca už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu.

3. Osobné údaje, ktorých sa týka obmedzenie spracovania, sa označí.

4. Pokiaľ bolo spracovanie obmedzené, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované len so súhlasom subjektu údajov, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

5. Pred zrušením obmedzenia spracovania osobných údajov sa subjekt údajov o zrušení obmedzenia vyrozumie písomne alebo správou el. pošty. V oznámení sa uvedie okamih, kedy bude obmedzenie spracovania osobných údajov zrušené a dôvod, pre ktorý bude zrušený.

ČLÁNOK VI. - PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ

1. Ak sú predmetom spracovania osobných údajov osobné údaje získané od subjektu údajov (buď ním priamo odovzdané údaje, alebo údaje získané o jeho činnosti atp.), ktoré sa týkajú tohoto subjektu údajov, svedčí subjektu údajov právo na prenositeľnosť týchto údajov, ak je spracovanie založené na súhlase dotyčného subjektu údajov alebo sa jedná o spracovanie založené zmluvou so subjektom údajov a ak sa realizuje automatizovane. Právo na prenositeľnosť nezahrňuje údaje a informácie vytvorené Správcom na základe údajov získaných od subjektu údajov (napr. profilácia predpokladaného spotrebiteľského chovania subjektu údajov na základe údajov získaných od subjektu údajov atp.).

2. V rámci práva na prenositeľnosť si subjekt údajov môže žiadať:

odovzdanie osobných údajov, ktoré sú predmetom práva na prenositeľnosť, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, najmä nesmie byť použitý formát, ktorý vyžaduje zvláštne úplatné licencie, či formát vylučujúci ďalšiu editáciu či iné dispozície (spracovania) s osobnými údajmi (napr. *.pdf), k rukám subjektu údajov;
odovzdanie osobných údajov, ktoré sú predmetom práva na prenositeľnosť, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, najmä nesmie byť použitý formát, ktorý vyžaduje zvláštne úplatné licencie, či formát vylučujúci ďalšiu editáciu či iné dispozície (spracovanie) s osobnými údajmi (napr. *.pdf), k rukám iného Správcu osobných údajov, ktorého subjekt údajov označí v žiadosti o prenesenie osobných údajov.

3. Žiadosti subjektu údajov sa okrem iného (čl. I. odst. 6) nevyhovie, pokiaľ by vyhovením žiadosti subjektu údajov došla ujmy práva a slobody iných osôb (subjektov údajov).

4. Žiadosti, ktorých predmetom je prenositeľnosť údajov podľa odst. 2 písm. b), sa taktiež nevyhovie, pokiaľ nebude odovzdanie technicky uskutočniteľné, pričom za technicky neuskutočniteľné odovzdanie sa považuje aj také odovzdanie, ktoré nie je možné adekvátnym spôsobom s ohľadom k dostupným technologickým možnostiam primerane povahe odovzdávaných osobných údajov a súvisiacich rizík zabezpečiť.

5. K odovzdávaným osobným údajom bude pripojená informácia o účele spracovania osobných údajov a ak si to bude žiadať subjekt údajov, ďalej informácie o spracovaní osobných údajov v rozsahu čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

ČLÁNOK VII. - AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNe ROZHODOVanie, Vrátane PROFILOVaNia

1. Rozhodnutie voči subjektu údajov, právne jednanie voči subjektu údajov alebo iné opatrenie či postup, v ktorého dôsledku vyplynú subjektu údajov nepriaznivé právne dôsledky, či by sa jej taký akt inak obdobne dotkol (napr. automatizované zamietnutie on-line žiadosti o úver, elektronické vyhľadávanie uchádzačov o zamestnanie bez účasti človeka a preskúmanie negatívnych rozhodnutí elektronického systému), nie je možné založiť na automatizovanom individuálnom rozhodnutí, vrátane profilovania, ibaže je rozhodnutie

nevyhnutne k uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi subjektom údajov a Správcom údajov;
povolené právnymi predpismi, ktoré stanoví vhodné opatrenia zaisťujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov subjektu údajov; alebo
založené na výslovnom súhlase subjektu údajov.

2. V prípadoch podľa odst. 1 písm. a) a c) Správca zaistí vykonanie vhodných opatrení k zaisteniu ochrany práv a slobôd a oprávnených záujmov subjektu údajov pred negatívnymi dôsledkami automatizovaného individuálneho rozhodovania. Takými opatreniami sa rozumie najmenej zaistenie možnosti subjektu údajov vyjadriť pred vykonaním aktu s nepriaznivými dôsledkami svoj názor a možnosť prieskumu rozhodnutia zo strany Správcom určenej osoby a ďalej ľudský zásah, ktorým sa mieni napríklad pravidelné preskúmavanie funkčnosti systému automatizovaného rozhodovania a nastavovania jeho podmienok funkčnosti tak, aby boli vylúčené nedôvodné nepriaznivé zásahy do práv a slobôd subjektu údajov, resp. do jeho oprávnených záujmov.

3. Ak sú predmetom spracovania citlivé údaje, resp. ak sa majú individuálne rozhodnutia v zmysle odst. 1 zakladať na citlivých údajoch, je možné postupovať podľa odst. 2 len vtedy, ak sú zaistené dostatočné garancie v zmysle odst. 2 tohoto článku a za predpokladu, že právnym dôvodom spracovania osobných údajov je výslovný súhlas subjektu údajov v zmysle čl. 9 odst. 2 písm. a) všeobecného nariadenia, príp. sa jedná o spracovanie nevyhnutné z dôvodu významného verejného záujmu vyplývajúceho z právnych predpisov, ktoré je primerané sledovanému cieľu, dodržuje podstatu práva na ochranu údajov a poskytuje vhodné a konkrétne záruky pre ochranu základných práv a záujmov subjektu údajov.

ČLÁNOK VIII. - PRÁVO NA NÁMIeTKU

1. Ak je právnym základom spracovanie osobných údajov právny titul podľa čl. 6 odst. 1 písm. e) všeobecného nariadenia (splnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou bol poverený Správca) alebo právny titul podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) všeobecného nariadenia (spracovanie nevyhnutné pre ochranu práv a právom chránených záujmov Správcu), svedčí subjektu údajov právo na námietku voči predmetnému spracovanie osobných údajov.

2. Pokiaľ sa osobné údaje spracovávajú pre účely priameho marketingu, má subjekt údajov právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pre tento marketing, čo zahrnuje aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho marketingu. Pokiaľ subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

3. Ak si uplatní subjekt údajov právo na námietku, Správca námietku bez odkladu preverí.

4. Do vybavenia námietky subjektu údajov sa dotknuté osobné údaje, resp. spracovanie osobných údajov označí.

5. Osobné údaje, voči ktorým bola vznesená oprávnená námietka, nemôže ďalej spracovávať, ibaže by:

pre ďalšie spracovanie svedčili vážne oprávnené dôvody, ktoré by prevažovali nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, alebo
ďalšie spracovanie bolo nevyhnutné pre určenie, výkon alebo obhajobu/obranu práv Správcu.

Pre vyhodnocovanie návštevnosti webových stránok a optimalizáciu marketingových aktivít využívame cookies. Používaním našich webových stránok s použitím cookies súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM