KONTAKTNÉ ÚDAJE DODÁVATEĽOV TOVARU A SLUŽIEB, PRÍPADNE ICH ZÁSTUPCOV

1. SPRÁVCA

Správcom osobných údajov je CFH Group, a.s., Voděradská 1853, 251 01 Říčany, IČ 28511999, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 14960 (ďalej len „Správca“).

2. VAŠE PRÁVA

Vo vzťahu k danému spracovaniu Vám prináleží právo na:

a. PRÍSTUP – právo na informáciu, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. Ak sú osobné údaje spracovávané ďalej právo na informácie o spracovaní v predpísanom rozsahu a právo za určitých podmienok získať kópiu spracovávaných údajov;
b. OPRAVU – právo požadovať vykonanie opravy, ak sú spracovávané osobné údaje nepresné. Prípadne právo požadovať doplnenie, ak nie sú údaje úplné;
c. VÝMAZ (právo byť zabudnutý) - právo žiadať za právnymi predpismi stanovených podmienok (odvolanie súhlasu, ukončenie zmluvy, protiprávnosť spracovania) vymazanie údajov;
d. OBMEDZENIE SPRACOVANIA – právo požadovať označenie a prípadné obmedzenie (pozastavenia) spracovanie do času overenia presnosti údajov, zákonnosti spracovania, vybavenie námietky alebo kvôli ochrane Vašich záujmov (uplatnenie alebo ochrana či obrana práv a právnych záujmov);  
e. SŤAŽNOSŤ – právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou voči Správcovi, spracovaniu či podmienkam uplatňovaniu práv. Kontaktné a ďalšie údaje o úrade viď www.uoou.cz;

Ďalej Vám prináleží právo na:

NÁMIETKU – právo požadovať, aby ďalej neboli spracovávané Vaše osobné údaje kvôli oprávneným záujmom Správcu. 

K jednotlivým právam, ich podrobnej charakteristike, podmienkam ich vzniku a uplatneniu viď príslušný odkaz. K postupu, ako práva uplatniť, TU

U Správcu nie je ustanovený POVERENEC PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV.

3. ÚČEL SPRACOVANIA

Správca spracováva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy a kvôli svojim oprávneným záujmom: evidencia identifikačných a kontaktných údajov potenciálnych dodávateľov tovaru alebo služieb za účelom prípadného rokovania o zmluve, evidencia komunikácie týkajúcej sa rokovania o zmluve s dodávateľom (kvôli preukázaniu obsahu zmluvy, príp. v súvislosti s predzmluvnou zodpovednosťou atď.), uzatvorenie a plnenie zmluvy s dodávateľom. V súvislosti s plnením zmluvy sa jedná o dokumentáciu a korešpondenciu týkajúcu sa realizácie zmluvného záväzku za účelom preukázaniu spôsobu plnenia zmlúv a ochrany a uplatnenia práv.

Ak nie je zmluvnou stranou dodávateľ sám, sú evidované údaje jeho zamestnancov, štatutárnych zástupcov alebo iných osôb určených k rokovaniu o zmluve, uzatvoreniu zmluvy, príp. zaisteniu plnenia zmluvy.

4. PRÁVNY PODKLAD SPRACOVANIA

Právnym podkladom spracovania osobných údajov je:

ak je dodávateľom fyzická osoba, vo vzťahu k evidencii potenciálnych dodávateľov oprávnený záujem Správcu (čl. 6 odst. 1 písm. f) všeobecného nariadenia), vo fáze uzatvárania a plnenia zmluvy – opatrenia nevyhnutné pred uzatvorením zmluvy a plnenie zmluvy so subjektom údajov (čl. 6 odst. 1 písm. b)
ak je dodávateľom právnická osoba,  vo vzťahu k evidencii dodávateľov, vyjednávaniu a plneniu zmluvy, keď sú predmetom spracovania osobné údaje o zástupcoch dodávateľom, je právnym titulom oprávnený záujem Správcu (čl. 6 odst. 1 písm. f) všeobecného nariadenia) 

5. ROZSAH ÚDAJOV, ktorý je spracovávaný

Správca spracováva za hore uvedeným účelom tieto osobné údaje:

ak je dodávateľom fyzická osoba – identifikačné a kontaktné údaje, tj. meno, priezvisko, akademických titul, predmet podnikania, miesto podnikania a ďalej údaje týkajúce sa zmluvného záväzku, vrátane súvisiacej komunikácie týkajúcej sa vyjednávania o zmluve a plnení zmluvy;
ak je dodávateľom právnická osoba – identifikačné a kontaktné údaje zástupcu takejto osoby (kontaktné údaje do zamestnania), pracovné pozície, komunikácie súvisiace s vyjednávaním o zmluve so zamestnávateľom a realizácia zmluvy so zamestnávateľom.

6. POSKYTNUTIE ÚDAJOV JE NEVYHNUTNÉ

Poskytovanie osobných údajov, ak je v súvislosti s uzatváraním zmluvy a jej plnením, je nevyhnutné. Bez údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť a následne plniť.

7. DOBA, počas ktorej sú osobné údaje ukladané a spracovávané

Správca spracováva osobné údaje: zmluvné dokumenty nutné k plneniu záväzkového vzťahu po dobu plnenia zmluvy a ďalej po dobu stanovenú právnymi predpismi pre uchovanie účtovných dokumentov.

8. MIESTO, kde budú osobné údaje spracovávané

Miestom spracovania osobných údajov je: Sídlo správcu a zabezpečené multimediálne cloudové prostredie.

9. PRÍJEMCOVIA, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

Osobné údaje sú poskytnuté týmto príjemcom (kategórii príjemcov): NEBUDÚ ŽIADNY PRÍJEMCOVIA.

10. TRETIE KRAJINY

V rámci spracovania NIE SÚ osobné údaje poskytované mimo EU.

11. SPRACOVATEĽ

Na spracovaní osobných údajov môže participovať spracovateľ osobných údajov v zmysle čl. 4 bodu 8 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, alebo tretia Správcom poverená osoba k spracovaniu osobných údajov. V takých prípadoch Správca minimalizuje riziko neoprávneného sprístupneniu, zničeniu, spracovaniu, či strate osobných údajov.

12. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Automatizovaným rozhodovaním sa rozumie rozhodovanie technologickými prostriedkami alebo na základe výsledkov činnosti technologických prostriedkov bez podráždenia/voľného rozhodovania človeka

Profilovaním sa rozumie použitie osobných údajov k hodnoteniu niektorých osobných aspektov človeka, napríklad odhad jeho pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti atď.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k automatizovanému rozhodovaniu.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k profilovaniu.