MARKETING

Teraz sa nachádzate: Úvod | OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV | MARKETING

1. SPRÁVCA

Správcom osobných údajov je CFH Group, a.s., Voděradská 1853, 251 01 Říčany, IČ 28511999, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 14960 (ďalej len „Správca“).

2. VAŠE PRÁVA

Vo vzťahu k danému spracovaniu Vám svedčí právo na:

a. ODVOLANIE SÚHLASU – súhlas je možné odvolať kedykoľvek zaslaním e-mailu na adresu info@magniflex.cz. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ktoré bolo vykonávané pred jeho odvolaním. Odvolaním súhlasu bude ukončené spracovanie Vašich údajov za marketingovými účelmi;
b. PRÍSTUP – právo na informáciu, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. Ak sú osobné údaje spracovávané ďalej právo na informácie o spracovaní v predpísanom rozsahu a právo za určitých podmienok získať kópiu spracovávaných údajov;
c. OPRAVU – právo požadovať vykonanie opravy, ak sú spracovávané osobné údaje nepresné. Prípadne právo požadovať doplnenie, ak nie sú údaje úplné;
d. VÝMAZ (právo byť zabudnutý) - právo žiadať za právnymi predpismi stanovených podmienok (odvolanie súhlasu, ukončenie zmluvy, protiprávnosť spracovania) vymazanie údajov;
e. OBMEDZENIE SPRACOVANIA – právo požadovať označenie a prípadné obmedzenie (pozastavenia) spracovanie do času overenia presnosti údajov, zákonnosti spracovania, vybavenie námietky alebo kvôli ochrane Vašich záujmov (uplatnenie alebo ochrana či obrana práv a právnych záujmov); 
f. SŤAŽNOSŤ – právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou voči Správcovi, spracovaniu či podmienkam uplatňovaniu práv. Kontaktné a ďalšie údaje o úrade viď www.uoou.cz;
g. PRENOSITEĽNOSŤ – právo za právnymi predpismi stanovených podmienok získať údaje pre ďalšie spracovanie Vami určenou inou osobou, ktoré údaje poskytnete, či si žiadať ich priame poskytnutie k ďalšiemu spracovaniu inou osobou.

Ďalej Vám prináleží právo na:

NÁMIETKU – právo požadovať, aby ďalej neboli spracovávané Vaše osobné údaje pre plnenie úloh vo verejnom záujme, kvôli oprávneným záujmom Správcu či tretej osoby alebo za účelom marketingu. 

K jednotlivým právam, ich podrobnej charakteristike, podmienkam ich vzniku a uplatneniu viď príslušný odkaz. K postupu, ako práva uplatniť, TU. 

U Správcu nie je ustanovený POVERENEC PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV.

3. ÚČEL SPRACOVANIA

Správca spracováva osobné údaje za účelom marketingu: Zasielanie informácií o tovare a službách Správcu, vrátane informácie o predajných akciách na tovar alebo služby Správcu organizovaných Správcom alebo predajcom jeho tovaru alebo služieb, o spotrebiteľských akciách organizovaných Správcom alebo predajcom jeho tovaru alebo služieb, ktoré sa týkajú tovaru alebo služieb Správcu. Obchodné oznámenia zohľadňujú predpokladané potreby, záujmy, preferencie a nákupné správanie adresáta.

4. PRÁVNY PODKLAD SPRACOVANIA

Právnym podkladom spracovania osobných údajov je: súhlas subjektu údajov (čl. 6 odst. 1 písm. a) všeobecného nariadenia).

5. ROZSAH ÚDAJOV, ktorý je spracovávaný

Správca spracováva za hore uvedeným účelom tieto osobné údaje:

Identifikačné a kontaktné údaje, tj. meno a priezvisko, akademický titul, oslovenie, názov firmy, adresa el. pošty.

6. POSKYTNUTIE ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ.

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné.

7. DOBA, počas ktorej sú osobné údaje ukladané a spracovávané

Správca spracováva osobné údaje za účelom podľa odst. 3: do odvolania súhlasu.

8. MIESTO, kde budú osobné údaje spracovávané

Miestom spracovania osobných údajov je: Sídlo správcu a zabezpečené multimediálne cloudové prostredie.

9. PRÍJEMCOVIA, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

Osobné údaje sú poskytované týmto príjemcom (kategórie príjemcov): NEBUDÚ ŽIADNI PRÍJEMCOVIA.

10. TRETIE KRAJINY

V rámci spracovania NIE SÚ osobné údaje poskytované mimo EÚ.

11. SPRACOVATEĽ

Na spracovaní osobných údajov môže participovať spracovateľ osobných údajov v zmysle čl. 4 bodu 8 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, alebo tretia Správcom poverená osoba k spracovaniu osobných údajov. V takých prípadoch Správca minimalizuje riziko neoprávneného sprístupnenia, zničenia, spracovania, či straty osobných údajov.

12. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Automatizovaným rozhodovaním sa rozumie rozhodovanie technologickými prostriedkami alebo na základe výsledkov činnosti technologických prostriedkov bez podráždenie/voľného rozhodovania človeka

Profilovaním sa rozumie použitie osobných údajov k hodnoteniu niektorých osobných aspektov človeka, napríklad odhad jeho pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti atď.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k automatizovanému rozhodovaniu.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k profilovaniu.