OSOBNÉ ÚDAJE O ZAMESTNANCOCH

1. SPRÁVCA

Správcom osobných údajov je CFH Group, a.s., Voděradská 1853, 251 01 Říčany, IČ 28511999, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 14960 (ďalej len „Správca“).

2. VAŠE PRÁVA

Vo vzťahu k danému spracovaniu Vám prináleží právo na:

a. PRÍSTUP – právo na informáciu, či sú, či nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. Ak sú osobné údaje spracovávané ďalej, právo na informácie o spracovaní v predpísanom rozsahu a právo za určitých podmienok získať kópiu spracovávaných údajov;

b. OPRAVU – právo požadovať vykonanie opravy, ak sú spracovávané osobné údaje nepresné. Prípadne právo požadovať doplnenie, ak nie sú údaje úplné;

c. VÝMAZ (právo byť zabudnutý) - právo žiadať za právnymi predpismi stanovených podmienok (odvolanie súhlasu, skončenie zmluvy, protiprávnosť spracovania) vymazanie údajov;

d. OBMEDZENIE SPRACOVANIA – právo požadovať označenie a prípadné obmedzenie (pozastavenie) spracovania do doby overenia presnosti údajov, zákonnosti spracovania, vybavenie námietky alebo kvôli ochrane Vašich záujmov (uplatnenie alebo ochrana či obrana práv a právnych záujmov); 

e. SŤAŽNOSŤ – právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou voči Správcovi, spracovaniu či podmienkam uplatňovania práv. Kontaktné a ďalšie údaje o úrade viď www.uoou.cz;

K jednotlivým právam, ich podrobnej charakteristike, podmienkam ich vzniku a uplatneniu viď príslušný odkaz. K postupu, ako práva uplatniť, TU.

U Správcu nie je ustanovený POVERENEC PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV.

3. ÚČEL SPRACOVANIA

Správca spracováva osobné údaje za účelom:

Realizácie pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Plnenie právnych povinností zamestnávateľa (povinné evidencie podľa zákonníka práce, sociálne a zdravotné poistenie, daňové povinnosti) a povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

Podpora predaja a starostlivosť o zákazníkov v prípade fotografie zamestnanca.

4. PRÁVNÝ PODKLAD SPRACOVANIA

Právnym podkladom spracovania osobných údajov je: plnenie právnych povinností Správcu, ako mu vyplývajú z pracovnoprávnych predpisov, predpisov o sociálnom zabezpečení a daňových predpisov (čl. 6 odst. 1 písm. c) všeobecného nariadenia) a plnenie zmluvy so zamestnancom (čl. 6 odst. 1 písm. b) všeobecného nariadenia).

Fotografie zamestnanca na základe súhlasu zamestnanca.

5. ROZSAH ÚDAJOV, ktorý je spracovávaný

Správca spracováva za hore uvedeným účelom tieto osobné údaje:

Identifikačné a kontaktné údaje zamestnanca, kvalifikačné údaje, údaje o priebehu pracovného pomeru (najmä odpracovaná doba, mzda, zákonné odvody, zodpovednostné nároky, porušenie pracovnej disciplíny, pracovné úrazy a choroby z povolania, doba čerpania dovolenky, bankové spojenie, príp. počet a vek detí), zdravotná poisťovňa, rodné číslo, údaje súvisiace s daňovou evidenciou (pri uplatnení zliav vrátane údajov o manželovi/manželke a deťoch, vrátane rodných čísel).

Fotografie zamestnanca, ak vyslovil zamestnanec súhlas.

6. POSKYTNUTIE ÚDAJOV JE POVINNÉ

Spracovanie osobných údajov súvisiacich s realizáciou pracovnoprávneho vzťahu je zamestnávateľovi uložené zákonom, príp. je nevyhnutné pre splnenie zmluvy so zamestnancom.  

Poskytnutie údajov zo strany zamestnanca je teda povinné; neposkytnutie povinných údajov môže byť porušením pracovnej disciplíny, prípadne viesť k uloženiu povinnosti nahradiť škodu – škoda môže vzniknúť napríklad uložením verejnoprávnej sankcie (pokuty) zamestnávateľovi za priestupok spočívajúci v tom, že voči príslušnému štátnemu orgánu (napr. Okresnej správe sociálneho zabezpečenia) včas nevykonal povinné hlásenie (napr. prihlásenie zamestnanca k účasti na poistení). 

Súhlas s použitím fotografie je dobrovoľný.

7. DOBA, počas ktorej sú osobné údaje ukladané a spracovávané

Správca spracováva osobné údaje: vo vzťahu k jednotlivým spracovaniam osobných údajov uloženým zákonom po zákonom stanovenú dobu, v prípade údajov nevyhnutných pre splnenie pracovnej zmluvy po dobu realizácie základného pracovnoprávneho vzťahu (pracovného pomeru, dohody o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti), príp. ďalej, ak to je nevyhnutné pre splnenie čiastkového záväzku (napr. konkurenčná doložka) alebo pre uplatnenie alebo ochranu práv správcu (napr. zodpovednosť za škodu, spor o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, dokázanie splnení verejnoprávnych povinností, uhradenie pohľadávok atp.).

V prípade fotografie do odvolania súhlasu, najdlhšie však do skončenia pracovnoprávneho vzťahu.

8. MIESTO, kde budú osobné údaje spracovávané

Miestom spracovania osobných údajov je: CFH Group, a.s., Voděradská 1853, 251 01 Říčany.

9. TRETIE KRAJINY

V rámci spracovania NIE SÚ osobné údaje sprostredkované mimo EÚ.

10. SPRACOVATEĽ

Na spracovaní osobných údajov môže participovať spracovateľ osobných údajov v zmysle čl. 4 bodu 8 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, alebo tretia Správcom poverená osoba k spracovaniu osobných údajov. V takých prípadoch Správca minimalizuje riziko neoprávneného sprístupnenia, zničenia, spracovania, či straty osobných údajov.

11. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Automatizovaným rozhodovaním sa rozumie rozhodovanie technologickými prostriedkami alebo na základe výsledkov činnosti technologických prostriedkov bez podráždenia/voľného rozhodovania človeka

Profilovaním sa rozumie použitie osobných údajov k hodnoteniu niektorých osobných aspektov človeka, napríklad odhad jeho pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti atď.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k automatizovanému rozhodovaniu. V súvislosti so spracovaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k profilovaniu.