Poradenstvo pri kúpe matraca

Teraz sa nachádzate: Úvod | OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV | Poradenstvo pri kúpe matraca

1. SPRÁVCA

Správcom osobných údajov, ktorému udeľujete, resp. ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, je je CFH Group, a.s., Voděradská 1853, 251 01 Říčany, IČO: 28511999, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe sp. zn. B 14960 (ďalej len „Správca“).

2. VAŠE PRÁVA

Vo vzťahu k spracovaniu Vám voči Správcovi osobných údajov prináleží právo na:

a. ODVOLANIE SÚHLASU – súhlas je možné odvolať kedykoľvek spôsobom stanoveným TU . Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ktoré bolo vykonané pred jeho odvolaním.

Odvolaním súhlasu bude ukončené spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania informácií o novinkách a akciách Správcu.

b. PRÍSTUP – právo na informáciu, či sú a či nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. Ak sú osobné údaje spracovávané ďalej právo na informácie o spracovaní v predpísanom rozsahu a právo za určitých podmienok získať kópiu spracovávaných údajov;
c. OPRAVU – právo požadovať opravu, ak sú spracovávané osobné údaje nepresné. Prípadne právo požadovať doplnenie, ak nie sú údaje úplné;
d. VÝMAZ (právo byť zabudnutý) - právo žiadať za právnymi predpismi stanovených podmienok (odvolanie súhlasu, ukončenie zmluvy, protiprávnosť spracovania) výmaz údajov;
e. OBMEDZENIE SPRACOVANIA – právo požadovať označenie a prípadné obmedzenie (pozastavenie) spracovanie do doby overenia presnosti údajov, zákonnosti spracovania, vybavenie námietky alebo kvôli ochrane Vašich záujmov (uplatnenie alebo ochrana či obrana práv a právnych záujmov);
f. SŤAŽNOSŤ – právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so sťažnosťou voči Správcovi, spracovaniu či podmienkam uplatňovania práv. Kontaktné a ďalšie údaje o úrade viď. www.uoou.cz;
g. PRENOSITELNOSŤ – právo za právnymi predpismi stanovených podmienok získať údaje na ďalšie spracovanie Vami určenou inou osobou, ktorej údaje odovzdáte, či si žiadať ich priame odovzdanie k ďalšiemu spracovaniu inou osobou.

Ďalej Vám voči správcovi osobných údajov prináleží právo na:

h. NÁMIETKU – právo požadovať, aby ďalej neboli spracovávané Vaše osobné údaje pre splnenie úlohy vo verejnom záujme, kvôli oprávneným záujmom Správcu či tretej osoby alebo za účelom marketingu.

K jednotlivým právam, ich podrobnej charakteristike, podmienkam ich vzniku a uplatneniu viď príslušný odkaz. K postupu, ako si práva uplatniť, TU . 

 

U Správcu nie je ustanovený POVERENEC PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

3. ÚČELY, na ktoré budeme údaje spracovávať

Udelením súhlasu dávate, resp. ste udelili súhlas, aby Správca spracovával Vaše osobné údaje za účelom odborného individuálneho poradenstva na predajni pri výbere matraca.

4. PRÁVNÍ PODKLAD ZPRACOVÁNÍ

Súhlas subjektov údajov.

5. ROZSAH ÚDAJOV, ktoré budeme spracovávať

Udelením súhlasu dávate súhlas, aby Správca spracovával za vyššie uvedeným účelom údaje zadané do sprievodcu výberom najvhodnejšieho matraca, najmä: meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty, výška, približný vek, približná hmotnosť, prípadne zdravotný stav, teplotný typ a ďalšie údaje o preferenciách – spánková pozícia, tuhosti matraca, poťah matraca.

6. POSKYTNUTIE ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ.

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné.

7. DOBA, počas ktorej sú osobné údaje ukladané a spracovávané

Osobné údaje budú spracovávané (uchovávané): do doby konečného výberu a kúpe matraca, najdlhšie však po dobu 6 mesiacov odo dňa odoslania formulára.

8. ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú poskytnuté priamo subjektom údajov

9. MIESTO, kde budú osobné údaje spracovávané

Miestom spracovania osobných údajov je: prevádzka Správcu, vrátane sídla Správcu.

10. PRÍJEMCA, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

Osobné údaje sú poskytované týmto príjemcom (kategórie príjemcov): NEBUDÚ ŽIADNI PRÍJEMCOVIA.

11. TRETIE KRAJINY

V rámci spracovania NIE SÚ osobné údaje poskytované mimo EÚ.

12. SPRACOVATEĽ

Na spracovanie osobných údajov môže participovať spracovateľ osobných údajov v zmysle čl. 4 bodu 8 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, alebo tretia Správcom poverená osoba k spracovaniu osobných údajov. V takých prípadoch Správca minimalizuje riziko neoprávneného sprístupnenia, zničenia, spracovania, alebo straty osobných údajov.

13. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Automatizovaným rozhodovaním sa rozumie rozhodovanie technologickými prostriedkami alebo na základe výsledkov činnosti technologických prostriedkov bez ingerencie/voľného rozhodovania človeka.

Profilovaním sa rozumie využitie osobných údajov k hodnoteniu niektorých osobných aspektov človeka, napríklad odhad jeho pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti atď.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov NEBUDE DOCHÁDZAŤ k automatizovanému rozhodovaniu.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov NEBUDE DOCHÁDZAŤ k profilovaniu.