ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOCH, PRÍP. ICH ZÁSTUPCOCH, VRÁTANE SPOTREBITEĽOV

1. SPRÁVCA

Správcom osobných údajov je CFH Group, a.s., Voděradská 1853, 251 01 Říčany, IČ 28511999, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 14960 (ďalej len „Správca“).

2. VAŠE PRÁVA

Vo vzťahu k danému spracovaniu Vám svedčí právo na:

a. PRÍSTUP – právo na informáciu, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracovávané. Ak sú osobné údaje spracovávané ďalej právo na informácie o spracovaní v predpísanom rozsahu a právo za určitých podmienok získať kópiu spracovávaných údajov;
b. OPRAVU – právo požadovať vykonanie opravy, ak sú spracovávané osobné údaje nepresné. Prípadne právo požadovať doplnenie, ak nie sú údaje úplné;
c. VÝMAZ (právo byť zabudnutý) - právo žiadať za právnymi predpismi stanovených podmienok (odvolanie súhlasu, ukončenie zmluvy, protiprávnosť spracovania) vymazanie údajov;
d. OBMEDZENIE SPRACOVANIA – právo požadovať označenie a prípadné obmedzenie (pozastavenia) spracovanie do času overenia presnosti údajov, zákonnosti spracovania, vybavenie námietky alebo kvôli ochrane Vašich záujmov (uplatnenie alebo ochrana či obrana práv a právnych záujmov); 
e. SŤAŽNOSŤ – právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou voči Správcovi, spracovaniu či podmienkam uplatňovaniu práv. Kontaktné a ďalšie údaje o úrade viď www.uoou.cz;

Ďalej Vám prináleží právo na:

NÁMIETKU – právo požadovať, aby ďalej neboli spracovávané Vaše osobné údaje kvôli oprávneným záujmom Správcu. 

K jednotlivým právam, ich podrobnej charakteristike, podmienkam ich vzniku a uplatneniu viď príslušný odkaz. K postupu, ako práva uplatniť, TU

U Správcu nie je ustanovený POVERENEC PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV.

3. ÚČEL SPRACOVANIA

Správca spracováva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy a z dôvodu oprávneného záujmu správcu: uzatvorenie zmluvy a prípadné následné plnenie zmluvy s odberateľom služby alebo tovaru.

4. PRÁVNY PODKLAD ZPRACOVANIA

Právnym podkladom spracovania osobných údajov je: plnenie zmluvy, ak je zákazníkom fyzická osoba (čl. 6 odst. b) všeobecného nariadenia) – v takom prípade je zákazník subjektom údajov. Prípadne oprávnený záujem Správcu, aj je zákazníkom právnická osoba alebo iný subjekt, ktorý pre účely uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvy určuje kontaktné a súvisiace nevyhnutné údaje – v takom prípade sú subjekty údajov ľudia, ktorí sú určení ku komunikácii.

5. ROZSAH ÚDAJOV, ktorý je spracovaný

Správca spracováva za hore uvedeným účelom tieto osobné údaje:

Identifikačné a kontaktné údaje subjektu údajov

ak je subjektom údajov zákazník – identifikačné a kontaktné údaje, údaje o poskytnutom produkte a službách;
ak je subjektom údajov zástupca zákazníka – identifikačné a kontaktné údaje do zamestnania, vrátane informácie o pracovnej pozície.

6. POSKYTNUTIE ÚDAJOV JE NEVYHNUTNÉ

Poskytovanie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie a prípadné plnenie zmluvy.

7. DOBA, počas ktorej sú osobné údaje ukladané a spracovávané

Správca spracováva osobné údaje: zmluvné dokumenty nutné pre plnenie záväzkového vzťahu po dobu plnenia zmluvy a ďalej po dobu stanovenú právnymi predpismi pre uchovanie účtovných dokumentov.

8. MIESTO, kde budú osobné údaje spracované

Miestom spracovanie osobných údajov je: Sídlo správcu a zabezpečené multimediálne cloudové prostredie.

9. PRÍJEMCOVIA, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

Osobné údaje sú poskytované týmto príjemcom (kategórie príjemcov): žiadni príjemcovia.

10. TRETIE KRAJINY

V rámci spracovania NIE SÚ osobné údaje poskytované mimo EÚ.

11. SPRACOVATEĽ

Na spracovaní osobných údajov môže participovať spracovateľ osobných údajov v zmysle čl. 4 bodu 8 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, alebo tretia Správcom poverená osoba k spracovaniu osobných údajov. V takých prípadoch Správca minimalizuje riziko neoprávneného sprístupnenia, zničenia, spracovania, či straty osobných údajov.

12. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Automatizovaným rozhodovaním sa rozumie rozhodovanie technologickými prostriedkami alebo na základe výsledkov činnosti technologických prostriedkov bez podráždenie/voľného rozhodovania človeka

Profilovaním sa rozumie použitie osobných údajov k hodnoteniu niektorých osobných aspektov človeka, napríklad odhad jeho pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti atď.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k automatizovanému rozhodovaniu.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov NEDOCHÁDZA k profilovaniu.